SBToolCZ - Tzb-energ

Go to content

Main menu:

PENB - AUDITY

                                                                   SBtoolCZ

SBToolCZ je národní certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Proces certifikace nástroje SBToolCZ byl oficiálně představen a uveden do provozu na mezinárodní konferenci CESB10 v červnu 2010.
SBToolCZ
na rozdíl od dalších nástrojú pro environmentální hodnocení budov jako je LEED, BREEM nebo evropský GreenBuilding plně podporuje české prostředí, a to ve všech aspektech počínaje klimatem, stavebními materiály, normami a konče legislativou.
Jsme proškoleni a zapsáni v oficiálním seznamu PORADCŮ METODIKY SBTool
CZ. Zpracováváme předběžné hodnocení budov pro certifikaci SBToolcz. Zjistíme na který certifikát hodnocená budova dosáhne. Nabízíme pomoc při kompletaci dokumentace pro hodnocení SBToolCZ.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O SBToolCZ

(informace jsou převzaty z oficiálního webu SBToolcz www.sbtool.cz)

SBToolCZ nabízí developerům, architektům, projektantům, klientům a dalším zájemcům následující:

- marketingový nástroj - certifikaci kvality budovy, která odpovídá míře souladu s principy udržitelné výstavby,
- zhodnocení budovy v dopadu na životní prostředí včetně možné optimalizace tohoto dopadu,
- inspiraci k nalezení inovativních řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí,
- zhodnocení budovy po stránce technického provedení,
- postihnutí sociálních dopadů stavby,
- nástroj, který pomůže snížit provozní náklady a zlepšovat uživatelský komfort,
- vyhodnocení kvality lokality, ve které bude navrhovaná budova stát.

Pozitiva certifikace SBToolCZ oproti zahraničním metodikám:
- SBToolCZ je stále jediným lokalizovaným nástrojem v ČR,
- jako jediný respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry,
- je veden v češtině,
- je levnější,
- data o výstavbě neopouštějí ČR,
- SBToolCZ vychází z mezinárodně uznávané metody a hodnotí podobná kritéria jako ostatní zahraniční metody.

Cíl certifikace metodikou SBToolCZ:
- zmírnění dopadu staveb na životní prostředí,
- podpora snižování energetické náročnosti budov, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II),
- podpora vytváření dobrého vnitřního prostředí budov,
- poskytnutí důvěryhodného štítku (certifikátu),
- stimulace poptávky po udržitelných budovách.

Jakým způsobem SBToolCZ certifikuje budovu?
- SBToolCZ obsahuje sadu kritérií z oblasti udržitelné výstavby,
- každé kritérium má bodovací systém, který je podložen dlouholetým výzkumem a respektem k národním zvyklostem a české legislativě,
- multikriteriální vyhodnocení kritérií, které je podloženo panelem expertů,
- na základě obdrženého počtu bodů se stanovuje výsledná úroveň kvality.

Jak se pozná kvalitní budova?
Na základě dosažených bodů se budově přiřadí certifikáty kvality, a to následovně:
- budova certifikována (při obdržení 0 až 40% bodů ze všech možných),
- bronzový certifikát kvality (40-60%),
- stříbrný certifikát kvality (60-80%),
- zlatý certifikát kvality (nad 80%).

Kdo provádí certifikaci?
Od roku 2012 jsou autorizovány dva certifikačními orgány:
- Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.(TZÚS Praha, s.p.)
- Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. (VÚPS)
V přípravě jsou školení pro autorizované osoby SBToolCZ, které budou podléhat certifikačním orgánům. - Poté až bude možno absolvovat školení SBToolcz pro autorizované osoby budeme provádět certifikaci objektů!

Národní platforma SBToolCZ
ČVUT v Praze, TZÚS Praha, s.p. a VÚPS založili společně koncem roku 2011 Národní platformu SBToolCZ. Cílem je podpora udržitelného stavění v ČR a provozování, správa a rozvoj certifikačního systému SBToolCZ.
ČVUT v Praze zastává pozici vývovojého a školícího centra, TZÚS Praha, s.p. a VÚPS mají roli výkonu certifikace.

SBToolCZ lze použít pro certifikaci bytových staveb a administrativních budov ve fázi návrhu.

Na vývoji metodiky se podílí tým odborníků z výzkumného centra CIDEAS při Fakultě stavební ČVUT v Praze. Metodika SBToolCZ patří do mateřského systému metodik SBTool, který vyvíjí mezinárodní nezisková organizace International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE). Metodika SBTool je používána v mnoha zemích světa a certifikace SBToolem se na národní úrovni provádí ve Španělsku, Itálii a Portugalsku. Zástupcem iiSBE pro Českou republiku je Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov se sídlem na Fakultě stavební ČVUT.
Proces hodnocení

SBToolCZ umožňuje začít budovu posuzovat již od konceptu projektu. Konfrontací metodiky s konceptem lze dosáhnout výhodné optimalizace projektu tak, aby výsledná budova dosáhla optimálního certifikátu kvali
ty.
V případě hodnocení budovy ve fázi návrhu se hovoří o precertifikaci, po dokončení stavby budova může následně projít procesem certifikace.
První posouzení a precertifikace je tedy založena na stavu popsaném v projektové dokumentaci, precertifikát tak vyjadřuje komplexní kvalitu projektu budovy. Precertifikát kvality budovy tedy nereprezentuje finální kvalitu postavené budovy, ale projekt budovy.
Konečné zhodnocení a finální certifikace je pak provedeno až po dokončení stavby a její kolaudaci, kdy se prověří skutečně provedený stav. Finální certifikát se provede do třech let od kolaudace.

Proces precertifikace a certifikace může mít tyto tři přístupy a postupy:
1) Hodnocení ve fázi návrhu (precertifikace) a po dokončení stavby aktualizace precertifikátu na základě skutečného stavu postavené budovy a dle získaných dat z provozu (časová lhůta – 3 roky),
2) hodnocení pouze ve fázi návrhu (precertifikace),
3) hodnocení bez předchozího precertifikátu, kdy se provede hodnocení zkolaudované budovy dle skutečného provedení stavby, příslušné projektové dokumentace a dle získaných dat z provozu.

Který postup hodnocení se zvolí, záleží na zadavateli certifikačního procesu a na realizačním stavu předmětné budovy. Optimální je však proces, kdy zadavatel použije certifikační schéma již v rané fázi projektu tak, aby s cílem dosažení určité výše kvality budovy šlo zapracovat požadované změny vedoucí k vyššímu ohodnocení. Nejvýhodnější je tak provést nejprve precertifikaci a následně finální certifikaci.

TZB, MĚŘĚNÍ TERMOKAMEROU, TERMOVIZE, DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV, EA, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, PENB, SBTOOLCZ, USPORY ENERGIE, FOTOVOLTAIKA, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ, ZELENÁ ÚSPORÁM, INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV, NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH, PROJEKTY STAVEB A ZATEPLENÍ

 
Search
Back to content | Back to main menu