NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - Tzb-energ

Go to content

Main menu:

ZELENÁ ÚSPORÁM

                                                       NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Nová zelená úsporám nebo také NZU 2013 je dotační program Ministerstva životního prostředí. Vypracujeme pro Vás potřebné posudky a projekty. Nová zelená úsporám je koncipována tak, aby motivovala žadatele směrem ke kvalitnějším opatřením. Čím efektivnější opatření, tím vyšší podpora. Státní podpora dotačního programu Nová zelená úsporám může dosáhnout až 50% nákladů na investice žadatele a to včetně projektu a posudku! Nabízíme Vám kompletní podporu v tomto programu od poradenství až po vypracování projektu, kompletního posudku a podání žádosti.


Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Podmínky programu Nová zelená úsporám byly vyhlášeny v prvním pololetí roku 2013, na základě národní legislativy, dle prováděcí vyhlášky 78 / 2013sb., k zákonu č. 318/2012 Sb., jenž nahrazuje zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která stanoví požadavky na energetickou náročnost budov.

čtěte prosíme zde!

Kdo může žádat a kdy ?

 • Žadateli o dotaci mohou býtv roce 2014 pouze vlastníci rodinných domů, tzn. fyzické osoby a právnické osoby. Společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby budou vyzývány postupně až v dalších letech. V roce 2014 tedy nebude vyhlášena ani výzva pro veřejné budovy. Těch se dotýká program OPŽP.

 • Při platnosti vyhlášky o požadavcích na energetickou náročnost budov byla v  roce 2014 vypsána druhá výzva s předpokládanou alokací asi 1,8 miliardy.

 • Příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu 2014 a bude ukončen v listopadu 2014.

Jáká může být výše podpory ?

 • Program předpokládá poskytování dotace ve třech kvalitativních hladinách. Čím kvalitnější jsou opatření, tím vyšší bude také dotační podpora.

 •     Hladina 1 - snížení potřeby tepla na vytápění o 40 % = podpora 25 % z nákladů

 •     Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění o 50 % = podpora 35 % z nákladů

 •     Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění o 60 % = podpora 50 % z nákladů

Ják budou opatření financována a jak požádat ?

 • Opatření jsou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu.

 • Je podporována i příprava projektové dokumentace a vypracování posudku a to až částkou 20,000 Kč.

 • Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP.

 • O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní a uznány budou náklady na opatření realizováné po 1. lednu 2014.


                    Kalkulačka dotací Zelená úsporám
   * spočítejte si orientační míru tepelných úspor    

   * nechte si zdarma spočítat zda Vám budou dotace poskytnuty
   * zjistěte na jakou výši dotace můžete dosáhnout
   
* zadejte odhad nákladů Vašich investic

                    Potřebujete poradit anebo pomoci s financováním?

   +420 737 950 109 nebo e-mail zde
   * nebojte se zavolat nebo napsat    
   * poradenství o možnostech financování
   * pomoc s financováním
   
* výhodné překlenovací úvěry
     
Více informací o státním projektu Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je program zaměřený na investice soukromých, veřejných a dalších subjektů do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Nová zelená úsporám bude podporovat komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také novou výstavbu v pasivním energetickém standardu.Program Nová zelená úsporám přinese finanční podporu a do budoucna úsporu pro desetitisíce domácností a jedna miliarda korun státní podpory v programu přinese zhruba 2700 pracovních míst.


Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka
800 260 500 (PO – PÁ od 7:30 do 16:00) a stránky             www.nova-zelenausporam.cz

1. výzva NZÚ 2013 Obecně
Žádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev
.
Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1. 1. 2013. Finanční prostředky Programu musí být vyčerpány do konce roku 2014.
Kdo může žádat o podporu
Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby.
Příjemžádostí
Příjem žádostí bude zahájen 12. srpna 2013 v 10:00 hodin a ukončen vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu 2013.
Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů přístupných na webových stránkách Programu  http://www.nzu2013.cz.
Termín splnění podmínek programu
V případě žádostí podaných před zahájením realizace nebo v jejím průběhu je platnost Rozhodnutí podmíněna prokázáním splnění všech podmínek Programu a Výzvy k podávání žádostí. Doba účinnosti Rozhodnutí je v takovém případě stanovena následovně (nestanoví-li Výzva k podávání žádostí jinak):
a) 12 měsíců v oblasti podpory A
b) 12 měsíců v oblasti podpory B
c) 6 měsíců v oblasti podpory C

pozor maximálně však do 15.9.2014.

1. výzva NZÚ 2013 Rozsah
V rámci Výzvy budou podporována následující opatření (podrobněji specifikovaná v Příloze II Směrnice):

 • 1. Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za podmínek stanovených pro podoblast podpory C.1 (viz Příloha č. II/4). Na takovouto      výměnu lze z Programu čerpat podporu.

 • 2. Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • 3. Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie

 • Podoblast podpory C.1.

1Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

 • Podoblast podpory C.2

1.Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

 • Podoblast podpory C.3

1.Instalace termických solárních systémů

 • Podoblast podpory C.4

1. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 • 4. Oblast podpory D - Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

 • Podoblast podpory D.1 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A

1. Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku vč. průkazu energetické náročnosti budovy) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.
2. Maximální výše podpory v této podoblasti činní 10 000 Kč.

 • Podoblast podpory D.2 -Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A

1. Podpora se poskytuje na zabezpečení odborného technického dozoru stavebníka a na zpracování závěrečné zprávy s výrokem o kvalitě provedení opatření.
2. Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.

 • Podoblast podpory D.3 - Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B

1. Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku vč. průkazu energetické náročnosti budovy) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. Podpora se vztahuje také na výdaje na uskutečnění měření průvzdušnosti obálky (blower door test) nebo na zajištění odborného technického dozoru stavebníka.
2. Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 35 000 Kč.

 • Podoblast podpory D.4 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

1. Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. zejména projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.
2. Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.

 • 5. Oblast podpory E - Bonus za kombinaci vybraných opatření


1. výzva NZÚ 2013 Zvýhodnění - povodně
Žadatelé, jejichž rodinný dům byl zasažen povodní, mají možnost žádat o podporu za zvýhodněných podmínek:

-zvýšení maximální míry podpory na zateplení a výměnu oken o 20 %
-zvýšení maximální výše podpory na výměnu zdroje tepla o 20 %
-zvýšení maximální výše podpory na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru o 20 %
-prodloužení lhůty k listinnému podání žádosti o podporu

1. výzva NZÚ 2013 Potřebné dokumenty
Dokumenty vyžadované při podání žádosti
1. Veškeré dokumenty jsou Fondu předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, a to v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak.
2. V případě, že jsou doklady předkládány v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je žadatel povinen doložit také jejich úřední překlad.
Žádosti v oblasti A, B, C:
1. Formulář žádosti o podporu - výtisk formuláře z elektronického systému opatřený vlastnoručním podpisem žadatele.
2. Doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem
- (nepředkládá se u podoblastí podpory C.1, C.2), rozsah stavebního záměru uvedený v tomto dokumentu musí odpovídat opatřením, které žadatel uvádí v odborném posudku. Dokladem o projednání se pro potřeby Programu rozumí stanovisko stavebního úřadu, stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby, oznámení o zahájení stavebního řízení nebo stavebním úřadem potvrzená kopie formuláře „Ohlášení stavby".
3. List vlastnictví k nemovitosti - ne starší 90 dní; v případě žádosti z oblasti podpory B předloží žadatel list vlastnictví k pozemku, na kterém má být stavba realizována.
4. Doklad o právní subjektivitě - (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících v oblasti poskytování bydlení, ne starší 90 dní), výpis z obchodního rejstříku, výpis z jiného registru, zřizovací listina apod. u právnických osob, živnostenský list u fyzických osob podnikajících v oblasti poskytování bydlení s IČ.
5. Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce - pouze v případě, že je žadatel při vyřizování žádosti zastupován třetí osobou.
6. Souhlasné prohlášení spoluvlastníků - pouze v případě, že žadatel není jediným vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví; podpisy na souhlasném prohlášení spoluvlastníků musí být úředně ověřeny.
7. Odborný posudek - dle specifikace Přílohy č. II/10.
8. Krycí list technických parametrů a výkaz výměr - vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického posudku.
9. Dokumenty k veřejné podpoře - pouze jsou-li naplněny znaky veřejné podpory, dle seznamu a vzorů dokumentů zveřejněných na internetových stránkách Programu. Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/1326/48
10. Doklad o vlastnictví bankovního účtu - doklad, ze kterého je patrné, že daný bankovní účet, na který bude podpora poukázána, je ve vlastnictví žadatele. Bankovní účet musí být veden přímo na jméno žadatele, pro potřeby Programu nelze akceptovat pouhé dispoziční právo k bankovnímu účtu vlastněnému jinou osobou.
Žádosti v oblasti D:
1. Formulář žádosti o podporu - výtisk formuláře z elektronického systému opatřený vlastnoručním podpisem žadatele.
2. Kopie oprávnění zpracovatelů ke zpracování jednotlivých částí odborného posudku.
Žádosti v oblasti E:
1. Formulář žádosti o podporu - výtisk formuláře z elektronického systému opatřený
vlastnoručním podpisem žadatele.
Dokumenty vyžadované k uzavření Smlouvy
1. Před uzavřením Smlouvy mezi žadatelem a Fondem musí žadatel prokázat, že realizace opatření, na která žádal podporu, byla řádně dokončena v souladu s žádostí, Krycím listem technických parametrů a s Fondem schváleným odborným posudkem.
2. Žadatel předkládá Fondu dokumenty prokazující ukončení realizace podporovaných opatření nejpozději do data konce účinnosti Rozhodnutí.
3. Dokumenty se předkládají v listinné podobě v jednom vyhotovení, a to v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak.
4. V případě, že jsou doklady předkládány v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je žadatel povinen doložit také jejich úřední překlad.
Žádosti v oblasti A, B, C:
1. Soupis faktur - soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření, které žadatel předkládá.
2. Faktury za realizaci provedeného opatření - faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele a musí obsahovat jednoznačné označení nemovitosti, ke které se vztahují.
3. Doklad o ukončení realizace - v závislosti na typu provedeného opatření jde o předávací protokol nebo o protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu. Předávací protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu musí obsahovat jednoznačnou identifikaci nemovitosti, která je předmětem žádosti, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo díla, datum předání, podpisy obou stran. V případě, že realizace opatření probíhala v režimu stavebního povolení, resp. souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru dle stavebního zákona, musí žadatel doložit kolaudační souhlas, resp. písemné potvrzení příslušného stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby a že příslušný stavební úřad užívání stavby nezakázal.
4. Potvrzení o úhradě - výpis z bankovního účtu (nikoliv pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě) nebo pokladní příjmový doklad o zaplacení v hotovosti. Výše platby uskutečněné v hotovosti nesmí překročit limit stanovený zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
5. Soupis provedených prací - k jednotlivým fakturám nebo souhrnně. Soupis provedených prací musí obsahovat náležitosti dle vzoru uvedeného na internetových stránkách Programu (např. musí být rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, které jsou definované v Příloze č. II/11, a dále dle typu konstrukce a musí obsahovat přesné označení použitých výrobků včetně kódů ze Seznamu výrobků a technologií /neplatí pro oblast podpory B/).
6. Závěrečná zpráva odborného technického dozoru
- pouze pro oblast podpory A.
7. Dokumenty k veřejné podpoře - pouze jsou-li naplněny znaky veřejné podpory, dle seznamu a vzorů dokumentů zveřejněných na internetových stránkách Programu.
8. List vlastnictví k novostavbě - pouze u oblasti podpory B, ne starší 90 dní, se zapsanou nemovitostí včetně čísla popisného.
9. Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) - pouze u žádostí oblasti podpory B a podoblasti podpory C.4; protokol musí být vypracován dle vzoru zveřejněného na internetových stránkách Programu a musí být vystaven osobou zapsanou v Seznamu odborných dodavatelů.
10. Aktualizovaný krycí list technických parametrů - (pouze pokud nebyly všechny požadované údaje vyplněny již při podání žádosti) krycí list technických parametrů doplněný o identifikaci dodavatelů, kteří se podíleli na realizaci podporovaných opatření, a o konkrétní typy materiálů a výrobků, které byly při realizaci použity včetně kódů ze seznamu výrobků a technologií.
Žádosti v oblasti D:
1. Faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, za provedení odborného technického dozoru nebo za provedení měření průvzdušnosti obálky budovy - faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele a musí obsahovat jednoznačné označení nemovitosti, ke které se vztahuje.
2. Potvrzení o úhradě - výpis z bankovního účtu (nikoliv pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě) nebo pokladní příjmový doklad o zaplacení v hotovosti. Výše platby uskutečněné v hotovosti nesmí překročit limit stanovený zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
klepnutím na obrázek otevřete stránku s tabulkou

Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
klepnutím na obrázek otevřete stránku s tabulkou

Oblast podpory C1 - Efektivní využití zdrojů energie
klepnutím na obrázek otevřete stránku s tabulkou

Oblast podpory C2 - Efektivní využití zdrojů energie
klepnutím na obrázek otevřete stránku s tabulkou

Oblast podpory C3 - Efektivní využití zdrojů energie
klepnutím na obrázek otevřete stránku s tabulkou

Oblast podpory C4 - Efektivní využití zdrojů energie
klepnutím na obrázek otevřete stránku s tabulkou

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, PENB, EA,  SBTOOLCZ, USPORY ENERGIE, MĚŘĚNÍ TERMOKAMEROU, TERMOVIZE, DIAGNOSTIKA BUDOV, FOTOVOLTAIKA, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ, INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV, NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH, PROJEKTY STAVEB A ZATEPLENÍ,TZB.

 
Search
Back to content | Back to main menu