MĚŘENÍ FOTOVOLTAIKY - Tzb-energ

Go to content

Main menu:

TERMOMĚŘENÍ

                                          MĚŘENÍ FOTOVOLTAIKY TERMOKAMEROU

Měření fotovoltaiky termokamerou je nejrychlejší způsob analýzy skupin panelů FVE v provozních podmínkách, a to bez omezení a zásahů do chodu elektrárny. Cílem termoměření fotovoltaiky je na základě anomálních teplot vytypovat vadné panely, které způsobují často překvapivě nemalé poklesy výkonu některých segmentů fotovoltaické elektrárny. Při skrytých závadách vadných buněk, znečištění nebo dlouhodobém zastínění dochází k přehřívání jednotlivých článků panelů. Měření fotovoltaických panelů je schopno odhalit jinak klasickými metodami obtížně zjistitelné závady, které mohou být časem zdrojem potíží. Termoanalýza fotovoltaiky tak umožní včas a snadno detekovat odchylky od normálních teplot, a  předejít dále možným poruchám zařízení, ztrátám a následně komplikacím v dodávkách a výrobě elektrické energie.              VÍCE O FOTOVOLTAICE

Fotovoltaické elektrárny, i když jejich stavba a náklady na ní nejsou žádnou triviální záležitostí, jsou relativně jednoduché technologie oproti jakýmkoli jiným zdrojům energie, ať již klasickým nebo alternativním. Po jejich nainstalování a uvedení do provozu již FVE vyžadují jen minimální údržbu, samozrějmě v použitém měřítku. Provozní náklady jsou tudíž nízké ve srovnání s jakýmykoli existujícími technologiemi. Přesto praxe ukazuje, že systémy fotovoltaických elektráren překvapivě docela často vykazují různé poruchy a odchylky od normálu. U nových FVE je většina snadno průkazných poruch zatím kryta zárukou technologie, problémem však je, jak zjistit poruchy malé a na první pohled nezřetelné, které ale přesto snižují výkon elektráren. Zde je nutno poznamenat, že žádná FVE nepodává a ani nemůže podávat 100% svého nominálního výkonu. Důvodem jsou částěčně poškozené panely, chyby v zapojení, špatné dimenze kabelů, střídače (nebo také měniče či invertory), odrazy povrchů a znečištění panelů. Problémem je, že na výkonu celé elektrárny a ani jednotlivých stringů není možné poznat, že některá část zařízení je vadná a nepracuje na 100%, a to většinou až do té doby, než úplně vypadne z provozu a výrazněji začně ovlivňovat výkon některého segmentu.

Závady vyskytující se u FVE
Fotovoltaické systémy jsou zařízení z velké části celoročně vystavená vlivům prostředí a často také prudkým klimatickým změnám. To sebou nutně přináší velkou zátěž pro řadu komponent a spojovacích prvků elektrické soustavy elektrárny.
Provoz FVE je tak často být spojený s výskytem poruch a může vytvářet řadu problémů, z nichž nejčastější jsou:

 • běžné výpadky vysokého napětí

 • výpadky jistících prvků

 • poruchy DC

 • poruchy a přehřívání střídačů

 • dílčí vady fotovoltaických panelů odhalitelné pouze termovizním měřením

 • znečišťování fotovoltaických panelů listím, prachem, ptačím trusem aj.

 • zanesení panelů sněhem

       FVE - nejčastější ztráty z deklarovaného nominálního výkonu

Ztráty vlivem teploty podle typu použité technologie

            6 - 10 %

Úhlová odrazivost

            3 - 3.5 %

Kabeláž

            4 - 6.5 %

Střídače

            5 - 6.5 %

Skryté vady fotovoltaických panelů

            1 - 3.5 %

Některé z výše uvedených typů ztrát jako "ztráty vlivem teploty" nebo "úhlová odrazivost" nelze v zásadě nijak ovlivnit a jsou vlastně součástí běžného projevu technologie. Ostatní lze ale většinou identifikovat a následně provedenou optimalizaci vad pak zlepšit celkový výkon.

Proč nestačí obvyklý monitoring FVE ?
Běžné monitorovací soustavy osazené na většině  fotovoltaických elektráren pracují nad úrovní jednotlivých stringů, kde je ke střídači paralelně připojeno často až 24 FV panelů. Relativně nízká účinnost panelů a neustálé změny ve slunečním svitu pak komplikují možnost zjistit menší odchylky způsobené poruchami jednotlivých panelů. Panely většinou díky používanému ochranému systému bypass diod ( obyčejně jsou 2-3 ) nevypadnou kompletně, ale fungují jen z části a sníží se jejích výkon. Roční ztráta při kompletním výpadku jednoho panelu o výkonu 210 Wp bude při výkupní ceně 10,14 Kč za 1 KWh (včetně zelených bonusů) a podle předpokládané průměrné výroby, činit něco mezi 2100  až 2500 Kč / rok. Průměrně tedy asi 2250 Kč. Pokles jen o 1/3 výkonu pak bude znamenat adekvátně ztrátu asi 562,50 Kč / rok. Pro představu je v tabulce umístěné níže přehled odhadovaných ztrát pro fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 4000 KWp ( 4 MWp ).

Vadný článek v  části FV panelu a přehřívání

Na obrázku nahoře je tentokrát fotovoltaický  panel s výskytem pravidelné tepelné anomálie, kde zvýšená teplota je patrně důsledkem výrobní vady. Zde je článek který nepracuje nebo nevyrábí elektrickou energii, nabývá opačné polarizace a mění se z generátoru na spotřebič. Tato změna je pak důsledkem vysokého rozptylu tepla. Pokud situace bude v tomto stavu po delší dobu, nastane ohrožení i dalších okolních buňek.
Změna polarizace části FV panelu a přehřívání
Na obrázku dole je solární panel s výskytem nepravidelné tepelné anomálie, kde zvýšená teplota bude nejpravděpodobněji důsledkem znečištění panelu. Dlouhodobé silné znečištění fotovoltaického panelu může vést až k opačné polarizaci, kdy se článek který nepracuje nebo nevyrábí elektrickou energii mění z generátoru na spotřebič. Tato změna je pak důsledkem vysokého rozptylu tepla. Pokud situace trvá delší dobu jsou ohroženy i okolní buňky. Situace se stává vážnou, pokud teplota zasažené oblasti stoupne vůči okolnímu průměru o 10°C. Pak nastává riziko snížení životnosti celého modulu, podle pravidla stanovujícího, že nárůst teploty zařízení o 10°C nad provozní teplotu doporučenou výrobcem znamená 50% snížení žívotnosti zařízení.Orientační hodnota roční ztráty ze skrytých vad fotovoltaickych panelů  FVE 4 MWp

FVE o výkonu 4 MWp s přibližně 16,600 panely o výkonu 210 Wp, s výrobci předpokládanou chybovostí  1-3,5 %, výkupní cena  rok 2012 - 5,61Kč a zelený bonus 4,53Kč - celkem 10,14 Kč / KWh

Varianta

Počet % vadných panelů

Skutečný počet panelů

Výkon panelů 210 Wp snížený o 1/4

Výkon panelů 210 Wp snížený o 2/4

Výkon panelů 210 Wp snížený o 3/4

A

       1%

      166

            93 375

          186 750

           280 125   

B

       2%

      332

          186 750

          373 500

           560 250

C

       3%

      498

          280 125

          560 250

           840 375  

D

       3.5%

      581

          326 812

          653 625

           980 438

 Používané metody kontroly fotovoltaických panelů
 TERÉNNÍ TESTY

 Při těchto testech není nutné převážet panely na specializovaná pracoviště. Provádí se v areálu FVE, za spolupráce odpovědného technika. Konektory a spojovací krabice panelů ale musí být přístupné. Tyto testy jsou běžně podkladem
 pro většinu reklamací.

 • MĚŘENÍ TERMOKAMEROU

     Je založeno na měření tepelné emisivity povrchů těles v infračerveném spektru elektromagnetického záření. Umožňuje
     
detekovat v terénu jinak v podstatě nezjistitelné závady fotovoltaických panelů. Měření fotovoltaiky termokamerou
     odhalí vadné články, nečistoty, poruchy střídačů a kabeláže. To vše oproti ostatním postupům bez jakýchkoli omezení
     v chodu FVE, a také poměrně rychle. Měření fotovoltaiky termokamerou je současně metodou nejlevnější a bývá nejčastěji
     podkladem pro různá následná reklamační řízení.

 • MĚŘENÍ V-A charakteristiky

     Měření Volt – Amperových charakteristik se provádí analyzátorem fotovoltaických panelů často s automatickým scanem.
    i analýze je obyčejně prováděno:
     
měření max. výkonu, napětí pro max. výkon, proudu pro max. výkon, měření zkratového proudu, napětí naprázdno.
     Provádí se také výpočet účinnosti.

 LABORATORNÍ TESTY
 Při těchto testech je vždy nutné panely odpojit ze stringů a převézt je na specializovaná pracoviště. Testy v labratoři odhalí
 naprosto detailně všechny závady, ale jsou poměrně drahé.
Pro některá reklamační řízení jsou ovšem nezbytné.

 • ELCD test - Electroluminescence Crack Detection Test

     Tento test umožňuje tzv. zviditelnění procesních a výrobních vad v solárním článku. Tato metoda kontroly
     umožňuje
nahlédnutí do vnitřní struktury panelů, která jinak zůstává běžnému pohledu oka skrytá.
     Tímto testem
lze vyhodnotit jak kvalitu výrobního procesu článků, tak i defekty vzniklé chybnou pozdější
     
manipulaci s fotovoltaickými moduly. Odhalí se tak utajené vady, nezjistitelné ostatnímy metodami
     
(flash test,termokamera,V-A charakteristika).

 • FLASH test

     FLASH test simuluje v laboratorních podmínkách ideální světelné i tepelné podmínky a na přesných měřících
     přístrojích porovnává skutečné naměřené výkony s parametry, které udává výrobce.

     Panely jsou testovány za standardních specifických podmínek, většinou při osvětlení s intenzitou 1000W/m2
     a
se spektrálním nastavením AM 1.5.

 
Search
Back to content | Back to main menu