ENERGETICKÝ AUDIT - Tzb-energ

Go to content

Main menu:

PENB - AUDITY

                                                             ENERGETICKÝ AUDIT   
Energetický audit budovy pro vás vypracujeme na vysoké profesionální úrovni a navíc za velmi příznivou cenu ve všech oblastech a typech objektů. Energetický audit je komplexní studie, která soustřeďuje a analyzuje veškeré dostupné údaje o energetickém hospodaření a tepelných ztrátách budovy. Energetické audity jsou podkladem pro získání dotací OPŽP a jsou klíčovým dokumentem,  chcete-li skutečně uspořit peníze úpravou tepelně-izolačních vlastností budovy nebo systému vytápění anebo také větrání.      

                         *   pro rodinné a bytové domy                                                      
                         
*   pro veřejné budovy - školy, školky, instituce a úřady
                         *   pro stavby komerčního účelu
                         
*   pro administrativní objekty
                         
*   pro průmyslové objekty a stavby v energetice  
                             

                          POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ ON-LINE JE ZDE
                          
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat !!

                         
                          Ceník naleznete ZDE.
Verze ceníku pro energetický audit ve formátu PDF je ke stažení ZDE
                       
                          
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK, PENB a ENERGETICKÝ AUDIT - v čem je rozdíl?

Co je energetický audit ?  

Energetický audit je komplexní posudek aktuálního stavu budovy, zařízení energetického hospodářství a také všech nutných nákladů na spotřebované energie pro provoz budovy. Zvažuje i prostředí ve kterém se budova nachází. To vše včetně uskutečnitelných a dostupných návrhů opatření. Opatření jsou vždy rozdělena na nízkonákladová a vysocenákladová, a je možné následně realizovt jakékoliv z nich. Preferované varianty návržených opatření jsou závazné a jejich součástí je i celkové ekonomické zhodnocení - předpokládaná skutečná cena investic, včetně reálné doby návratnosti. Součástí auditu je vždy i  Energetický štítek obálky budovy - pozor zde se ale nejedná o Průkaz energetické náročnosti budovy neboli PENB.

Kdy se vyplatí energetický audit
Energetický audit podrobně analyzuje kompletní spotřebu energii a současný stav budovy po stavební stránce vzhledem k energetické náročnosti - a navrhne reálné řešení optimálního bu-doucího stavu. A to hned v několika variantách, doplněné o zhodnocení ekonomických pod-mínek konečné realizace a provozu. Vybraná varianta určí také zadání pro následný projekt zateplení, měření a regulace, anebo zdroje tepla.  Energetický audit tak stavebníkovi dává do rukou skutečný technicko-ekonomický podklad pro rozhodování v oblasti, kde se doposud řídil jenom odhadem nebo úvahami, či účelovou prezentací výrobců.

Projektová dokumentace i energetický audit často bývají považovány za zbytečné formality, které prodražují celou investici. Není to tak!! Třeba nekvalitně provedené zateplení může dům poškodit nebo udělat prostředí v domě hygienicky neudržitelné - srážení vody, vysoká vlhkost, plísně. Oprava první závady, pokud vůbec uspějete s reklamací, pak bude dražší než cena dokumentace, která riziko chyb výrazně eliminuje.

Kdo vyžaduje energetický audit?

Dokumentace bývá jedním z požadovaných dokladů při rozhodování o státních podporách v programech Úspor energie a regenerace domů, a při jednání o půjčkách ho vyžadují i banky.
Projektová dokumentace
také slouží jako podklad pro vydání stavebního povolení a při povolení stavby jen s ohlášovací povinností. Je z ní patrný rozsah a kvalita stavebních prací, jejich návaznost a proveditelnost. Umožňuje posoudit, do jaké míry jsou záměry stavebníka v souladu se stavebním zákonem a jeho vyhláškami (zejména) a vytváří základní podklad pro smluvní jednání pří konečné realizaci stavby.
Instalace zateplení bez energetického auditu a projektové dokumentace se často obrací proti stavebníkovi, zamezí možným reklamacím a nakonec také ochraně právní.
Energetický audit se tedy zvláště p
ři dnešních a budoucích cenách energii vyplatí vždy !


Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Správný postup při řešení Úspor energie a regenerace domů:
1) energetický audit
2) zpracování projektové dokumentace
3) výběr zhotovitele
4) vlastní provedení

Kdo musí mít energetický audit:

to je dáno v zákoně č.406/2000 Sb. v § 9 odst.3, limity spotřeby energie, od kterých vzniká tato povinnost, jsou dány prováděcí vyhláškou č.213/2001 v § 10, jehož některá ustanovení byla novelizována vyhláškou č.425/2004 Sb.  Všechna paragrafová znění lze shrnout do několika bodů.
Povinnost vypracovat na své energetické hospodářství energetický audit má :
a)  mají budovy ve v
eřejné správě při žádosti o dotaci.
b)  každá právnická či fyzická osoba, žádající o státní dotaci, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW.
c)  organizační složka státu, kraje a obce a příspěvkové organizace. Pro tyto instituce je dán limit celkové spotřeby energie 1 500 GJ/rok.

d)  ostatní právnické nebo fyzické osoby nespadajících do bodu a) + b) jejichž limit celkové spotřeby energie přesahuje hodnotu 35 000 GJ/rok.

Organizace spadající do bodu b)
+ c) mohou vyjmout z povinnosti energetického auditu objekty, které mají samostatně měřené spotřeby energií a jejichž celková spotřeba nepřesáhne 700 GJ.
Z povinnosti zpracovat energetický audit jsou vyjmuty objekty, u kterých bylo vydáno stavební povolení nebo byla ukončena výstavba do 31.prosince 2001 a kterým byla poskytnuta dotace od ČEA v rámci programu, nebo dotace případně půjčka od SFŽP, MMR nebo MZ.
Vyhláškou č.425/2004 v §10 odst.6, která novelizuje vyhlášku č.213/2001, je dána možnost, v některých specielních případech, využít opakovatelnost energetického auditu. Tato možnost se však nevztahuje na objekty dle bodu a).
Oprávněnou osobou ke zpracování energetického auditu je energetický auditor, který splnil požadavky zákona č.406/2000, § 10. Energetičtí auditoři splňující tyto podmínky, jsou zapsáni v seznamu energetických expertů, vedeným Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Co by měl
zadavatel či investor vyžadovat od energetického auditu?
Vypracování energetického auditu není levnou záležitostí.
Pokud je ze zákona tato povinnost nařízena, měl by zadavatel nebo investor od zpracovatele požadovat kvalitní výstup. Správně zpracovaný energetický audit umožní nalézt takřka ve všech případech možnosti úspor, jimiž lze snížit provozní náročnost objektu. Navržená opatření mohou být často i beznákladová. Typickým příkladem může být správné nastavení již existující automatické regulace, nebo posouzení vhodnosti stávající sazby odběru elektrické energie. Podobná opatření mohou náklady na vypracování energetického auditu zaplatit již ve velmi krátké době. Velkým přínosem energetického auditu je možnost stanovení koncepce pro budoucí investice do energetického hospodářství, podle výsledů v posouzení několika variant. Tak je dán předpoklad, že vynaložené prostředky budou použity opravdu účelně. V další řadě otevírá energetický audit cestu k dalším možnostem jako jsou některý z dotačních programů, případně mohou být podkladem k financování projektu způsobem Energy Performance Conctracting.

Popis osnovy energetického auditu :
1
) Identifikační údaje
Jedná o přesné vymezení podstaty auditu a vztahy zadavatele a ostatních zůčastněných k předmětu auditu.
2
) Zjištění výchozího stavu
Prověření energetické bilance na základě zjištění současného stavu objektu a pohybu toku energii v něm. Dále posouzení poskytnutých podkladů, fyzická kontrola a dokumentace skutečného stavu, prověření smluvních vztahů s dodavateli paliv a energie.
3
) Vyhodnocení výchozího stavu
Konečné vyhodnocení a kompletní popis současného stavu dle zjištěných skutečností. Posouzení energetické náročnosti dle platných předpisů, výpočet tepelné ztráty, atd.
4
) Soubor opatření ke snížení spotřeby energie
Navržení
nejlepších variant vedoucích ke snížení spotřeby energie.
Což jsou za a) opatření beznákladová (např. odladění stávající regulace, organizační), b) nízkonákladová (např. výměna PLC, ventilů, čerpadel) a za c) vysokonákladová (např. zateplení střech,zateplení budovy)
5
) Ekonomické zhodnocení navržených variant
Dosažené velikost úspor energii předpokládaná a skutečná, návratnost ( prostá, reálná) atd. Zde je třeba postupovat dle kritérií uvedených ve vyhlášce č. 213/2001 Sb.
6
) Environmentální posouzení
Posouzení vlivu stávajícího stavu na životní prostředí a propočty nových variant. Emise a výpočty NOx, CO, CO2, SO2, tuhé látky.           
7) Doporučení optimální varianty
Porovnávání
všech variant z hlediska přínosu pro energetickou bilanci a životní prostředí. Doporučení optimální varianty a její konečné vyhodnocení.
8
) Závazné výstupy energetického auditu
Rekapitulace a zpracování výsledků, klasifikace stávající úrovně energetického hospodářství, souhrn doporučení auditora.

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV, EA, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, PENB, SBTOOLCZ, USPORY ENERGIE, MĚŘĚNÍ TERMOKAMEROU, TERMOVIZE, DIAGNOSTIKA BUDOV, FOTOVOLTAIKA, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ, ZELENÁ ÚSPORÁM, INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV, NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH, PROJEKTY STAVEB A ZATEPLENÍ,TZB

 
Search
Back to content | Back to main menu