ENERGETICKÉ PRŮKAZY - Tzb-energ

Go to content

Main menu:

ÚSPORY ENERGIE

 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI, ENERGETICKÝ AUDIT- o co se jedná?

Energetický štítek obálky budovy                                 NA STRÁNKU O  ENERGETICKÉM ŠTÍTKU
Energetický štítek obálky budovy není již žádnou novinkou. jedná se o dokument který má být být součástí každé projektové dokumentace ve stavebním řízení.
J
edná se o výpočet, který určí vlastnosti obálky a stavebních konstrukcí domu, dle použitých materiálů a jejich tepelných odporů. Zadávají se tyto hodnoty - technické vlastnosti použitého materiálu, plocha obvodových stěn a podslepení, plochy oken, dveří a střechy.  Podkladem pro vypracování energetického štítku obálky budovy slouží technická zpráva  projektu budovy. Druh vytápění, ohřevu TUV nebo větrání a použítá regulace nehrají roli.
Výsledkem je průměrný součinitel prostupu tepla
domu jak jej definuje norma ČSN 73 0540–2 sb.
Díky energetickému štítku obálky budovytak lze vzájemně porovnat různé domy, ale pouze z pohledů stavebních konstrukcí a použitých prvků.
Protokol pro energetický štítek podepisuje projektant
stavby, jenž nepotřebuje žádné další speciální oprávnění.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)       NA STRÁNKU O PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který se hodně podobá vzhledem Energetickému štítku obálky budovy, ale je mnohem komplexnější. Jeho název napovídá, že hodnotí energetické chování budovy. Vyjadřuje se množství skutečně spotřebované nebo odhadované energie, potřebné pro služby spojené s užíváním budovy. To zahrnuje vytápění, přípravu teplé užitkové vody, chlazení, větrání a osvětlení všetně podpůrných systémů (motory, ventilátory). Přesná definice energetické náročnosti pro české podmínky je uvedena v zákoně 406/2000 Sb. § 2 písm. f). Způsob stanovení energetické náročnosti budovy pak určuje vyhláška 148/2007 Sb. Do energetické náročnosti budovy nezahrnujeme způsob výroby energie mimo posuzovanou budovu (výroba elektřiny, případně výroba tepla při dálkovém vytápění), ani účinnost jakéhokoli systému dodávajícího energii na hranici budovy. Do hodnocení budov nezahrnujeme energii dodávanou do technologických zařízení ( sporáky, pračky, lednice atd.) , i když jejich účinek se v podobě "ztrátového" tepla projeví zvýšením spotřeby energie. Hodnocení pak znamená zatřídění budovy do klasifikační stupnice což je výstup, který je pro koncového uživatele ten nejdůležitější. Hodnocení se provádí na základě vypočtené energetické náročnosti budovy (tj. roční potřeby energie) vztažené na 1 m2 celkové podlahové plochy a porovnání s refereční hodnotou. Pokud je výsledek výpočtu rovný referenční hodnotě, je budova zařazena do klasifikační třídy C. Nejlepší budovy jsou zařazeny do klasifikační třídy A, nejhorší budovy pak do třídy F. Důvodem, proč byl průkaz energetické náročnosti budovy zaveden, je snižování energetických ztrát budov a snížení emisí oxidu uhličitého. Víme, že se energetické štítky již osvědčily u domácích spotřebičů a dnes si patrně nikdo nebude chtít pořídit zařízení kvalifikované ve třídě G. Lze proto předpokládat, že podobný efekt nastane i u budov.
Průkaz energetické náročnosti budovy vypracovávat pouze zákonem definované osoby. Jsou jimi energetičtí auditoři ve smyslu zákona 406/2000 Sb. a nebo autorizované osoby v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb (ve smyslu zákona 360/1992 Sb.). Tyto oprávněné osoby však musí být nejprve přezkoušeny z podrobností vypracování průkazu energetické náročnosti u MPO. Seznam těchto oprávněných osob eviduje MPO v seznamu energetických expertů.
PENB novinky ze zákona č.406/2000 sb.; novela č.318/2012 sb

Energetický audit budovy                                           NA STRÁNKU O ENERGETICKÉM AUDITU BUDOVY

Energetický audit
budovy nebo energetického hospodářství je ze všech dokumentů nejkomplexnější, ale jeho vypracování není vůbec jednoduché. Jeho součástí jsou Energetický štítek. Audit je ale úplný posudek aktuálního stavu budovy, zařízení, všech nákladů na energie, emisí a klimatických podmínek v lokalitě atd. To vše včetně uskutečnitelných a dostupných návrhů řešení. Návrhy jsou závazné a jejich součástí je předpokládaná skutečná cena investic včetně doby návratnosti.
Pokud realizujeme navrhovaná opatření, tak ta pak povedou k tomu, že na provoz domu nebudeme potřebovat vyšší množství energie než nezbytné. Dokument je důležitý i pro získání různých dotací.

Pokud
tedy připravujete hodnocení domu, rekonstrukci budovy nebo energetického hospodářství, která se bude týkat i tepelně-izolačních vlastností budovy nebo systému vytápění, je to vlastně nejdůležitější dokument.
Energetický audit
budovy popřípadě energetického hospodářství může vydávat pouze auditor schválený a vedený v seznamu Ministerstva obchodu a průmyslu.

TZB, MĚŘĚNÍ TERMOKAMEROU, TERMOVIZE, DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV, EA, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, PENB, SBTOOLCZ, USPORY ENERGIE, FOTOVOLTAIKA, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ, ZELENÁ ÚSPORÁM, INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV, NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH, PROJEKTY STAVEB A ZATEPLENÍ

 
 
Search
Back to content | Back to main menu